Общи условия

Настоящите общи условия регламентират отношенията между „МГ Компютърс“ ЕООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазина находящи се на www.mgcomputers.bg

ДЕФИНИЦИИ

„НИЕ“, „МГ Компютърс“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, жк.Даме Груев 43-46, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 119665246, тел: 0892 230 200 , e-mail: sales@mgcomputers.bg
„ЗЗП“ – означава Закон за защита на потребителите.
„ЗЗЛД“ – означава Закон за защита на личните данни.
„ЗПУ“ – означава Закон за пощенските услуги.
„САЙТ“ – означава уебсайта находящ се на www.mgcomputers.bg
„ОНЛАЙН МАГАЗИН“ – означава виртуалният магазин находящ се на www.mgcomputers.bg предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.
„ПОЛЗВАТЕЛ“ – означава лице ползващо функционалностите на сайта.
„ПОТРЕБИТЕЛ“ – означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
„ЛИЧНИ ДАННИ“ – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
„НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ“ – означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).

РЕГИСТРАЦИЯ

Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е необходима само при ползването на определени функционалности на сайта. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без регистрация.

ОБЩИ

Чрез електронна поръчка от онлай магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като МГ Компютърс ЕООД не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

ЦЕНИ

Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като МГ Компютърс ЕООД си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Представените на сайта/онлайн магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно.

ПОРЪЧКИ

Поръчки могат да правят само ползватели приели общите условия.

ПЛАЩАНЕ

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един следните способи:
Наложен платеж
Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие, да заплаща на МГ Компютърс ЕООД в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана от онлайн магазина стока. В случай на плащане чрез „наложен платеж“, при доставката купувачът получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена дължимата продажна цена и цената за доставка. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка) посочена във фактурата/касовата бележка, което се отбелязва в талона за приемо – предаване, (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на купувача) който служи за разписка. С подписването на талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на МГ Компютърс ЕООД сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

ВАЖНО !!! Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок от 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок МГ Компютърс ЕООД не поема отговорност за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.

ДОСТАВКА

Доставката на поръчана от онлайн магазина стока се извършва с куриер. При доставката получателят подписва талон за приемо – предаване, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните: 1. За стоки поръчани до 16 часа българско време, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката. 2. За стоки поръчани след 16 часа българско време – 48 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.

ВАЖНО !!! Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка прилагани от съответния куриер.

При всички случаи МГ Компютърс ЕООД си запазва правото едностранно, без да информира потребителя да удължава посочените срокове с до три дни. Стоките се доставят на получателите стандартно – на ръка срещу подпис, като по големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. за служебен адрес на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на МГ Компютърс ЕООД и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.) лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на МГ Компютърс ЕООД и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, МГ Компютърс ЕООД задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от МГ Компютърс ЕООД, за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока.

ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА. РЕКЛАМАЦИИ

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. Сливен, жк.Даме Груев 43-46 , МГ Компютърс ЕООД за техническа поддръжка 0892 230 200

Гаранционни условия:

Фирмата предлага гаранционен и извънгаранционен сервиз на компютърни системи и периферия към тях, както и договори за абонаментно поддържане.

Гаранционното обслужване се извършва  в сервиза на фирмата, с адрес бул”Братя Миладинови” 24 или на място при клиента срещу съответното заплащане.

Гаранционният срок на изделието е указан в графа „Гаранция” на горната таблица и започва да тече от датата на гаранционната карта. Настоящата карта е необходимо да се пази до изтичане на гаранционния срок.

Гаранционното обслужване се извършва в сервиза на продавача.

Гаранцията е невалидна в случай на :

  • При скъсване или липса на гаранционната лепенка;
  • Нехайно или неправилно ползване и съхранение;
  • Ремонт или модификация на устройствата или схема на свързване, извършени от клиенти или трети лица;
  • Природни бедствия, пожар, наводнения, мълнии, токов удар, наличие на хлебарки, падане, вибрации, кражби, въздействие на чуждо тяло.

Ремонт: По време на гаранционния срок се извършва след представяне на гаранционната карта!

Забележка: Консумативите на принтерите не подлежат на гаранция.

Изисквания към електрическата мрежа:

  • Напрежение – 220 v ± 5% с честота 50 Hz
  • Електронните устройства се включват само към занулени контакти тип „ШУКО” При доказано наличие на вируси, както и за всеки софтуерен проблем, извършваме дадената услуга по свои тарифи срещу заплащане без оглед на гаранцията.
  • За лаптопите втора употреба батериите нямат гаранция
  • За новите лаптопи гаранционния срок на батерията е 6 месеца
  • За лаптопите има задължителна профилактика на всеки 6 месеца за почистване от замърсявания с цел запазване функциите на лаптопа, която се заплаща от клиента в размер на 5лв

 

Конфигурациите са без инсталиран софтуер! При наличие на такъв отговорност носи единствено клиента!